KHNA Scholarship SponsorS 2011-2012

Anand & Sindhudevi Prabhakar
Anandan Niravel
Anandashram Charitable Foundation
Anil Nair
Anil/Mani Pillai
Ashok Kumar
Balakrishnan
Bejoy Panicker
Binoy Chandrasekharan
Chandran/Mariamma Pillai
Chittoor K. Ramachandran
Deepu Kumar
Dr. Nisha Pillai
Dr. Nishant A Pillai
Dr. Parthasarathy Pillai
Dr. Ramdas Pillai
Dr. S. Sidharthan
Dr. Sathi K/Purushothaman Nair
Ganesh G. Nair
Gangadhara M Menon
Gopi Nair/Usha Nair
Gopinath/ Shanta Kunnath
Gopinatha N. Menon Rema Menon Jt
Hareendranath Vengilat
Hari Namboodiri
Haridasan Pillai
Jay Nair Prabha Nair
Jayakrishnan
K P Mohana Chandran
Kerala Hindus Of North America
Krishnan Nadarajan
Krishnaraj Mohanan
M N C Nair
Madhu Sreedhar
Mahima
Narayan Nair/Savithri Nair
Narayanan Pottanattu
Padmakumar/Geetha Menon
Pradeep Kunju
Prasanna/Shyamala Nair
Prashanth Narayanan
Presannan K Pillai
Radhakrishnan G Nair
Radhakrishnan Nair
Rahakrishnan/ Ambujam
Rajan Madaserry/ Rms Inter.Ntl
Ramachandran N. Nair
Ravindranathan P G.
Renil Pullarkat
Roy Appukuttan
Sekharan Appukuttan
Sivan Pillai
Sivan/Ananda Pillai
Somarajan Nair
Sreekala/Bhinu Pillai
Sunitha& Jayadev Nair
Suresh& Lekshmi B. Nair
T N Nair
Thippeswamy/Pushpam Mydur
Valsa Madhava, M D
Vinod Kearke/Bala Vinod
Vinod&Sreelatha Varapravan
Viswanathan V. Pillai

Amma has done more work than many governments have ever done for their people... her contribution is enormous

Prof. Muhammad Yunus | 2006 Nobel Peace Prize Winner Founder, Grameen Bank