KHNA Scholarship SponsorS 2011-2012

Anand & Sindhudevi Prabhakar
Anandan Niravel
Anandashram Charitable Foundation
Anil Nair
Anil/Mani Pillai
Ashok Kumar
Balakrishnan
Bejoy Panicker
Binoy Chandrasekharan
Chandran/Mariamma Pillai
Chittoor K. Ramachandran
Deepu Kumar
Dr. Nisha Pillai
Dr. Nishant A Pillai
Dr. Parthasarathy Pillai
Dr. Ramdas Pillai
Dr. S. Sidharthan
Dr. Sathi K/Purushothaman Nair
Ganesh G. Nair
Gangadhara M Menon
Gopi Nair/Usha Nair
Gopinath/ Shanta Kunnath
Gopinatha N. Menon Rema Menon Jt
Hareendranath Vengilat
Hari Namboodiri
Haridasan Pillai
Jay Nair Prabha Nair
Jayakrishnan
K P Mohana Chandran
Kerala Hindus Of North America
Krishnan Nadarajan
Krishnaraj Mohanan
M N C Nair
Madhu Sreedhar
Mahima
Narayan Nair/Savithri Nair
Narayanan Pottanattu
Padmakumar/Geetha Menon
Pradeep Kunju
Prasanna/Shyamala Nair
Prashanth Narayanan
Presannan K Pillai
Radhakrishnan G Nair
Radhakrishnan Nair
Rahakrishnan/ Ambujam
Rajan Madaserry/ Rms Inter.Ntl
Ramachandran N. Nair
Ravindranathan P G.
Renil Pullarkat
Roy Appukuttan
Sekharan Appukuttan
Sivan Pillai
Sivan/Ananda Pillai
Somarajan Nair
Sreekala/Bhinu Pillai
Sunitha& Jayadev Nair
Suresh& Lekshmi B. Nair
T N Nair
Thippeswamy/Pushpam Mydur
Valsa Madhava, M D
Vinod Kearke/Bala Vinod
Vinod&Sreelatha Varapravan
Viswanathan V. Pillai

When thy intelligence shall cross beyond the whirl of delusion, then shalt thou become indifferent to Scripture heard or that which thou hast yet to hear.

Bhagavad Gita | Chapter 2, Verse 52