ലോസാഞ്ചലസിൽ കെഎച്ച്എൻഎയുടെ ‘ഗ്ലോബൽ ഹിന്ദു സംഗമത്തിന്റെ’ രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നു

05-Dec-2016Amma has done more work than many governments have ever done for their people... her contribution is enormous

Prof. Muhammad Yunus | 2006 Nobel Peace Prize Winner Founder, Grameen Bank